informe de xestión

informe de xestión

A Memoria Anual das actividades realizadas no último exercicio ou Informe de Xestión foi aprobado na Xunta Xeral Ordinaria do 18 de xuño de 2016, órgano que segundo os Estatutos da Federación, somete a aprobación os plans anuais de actuación e xestión relacionados coas actividades que corresponden ós seus fins. Dito informe recolle as actividades realizadas no 2015 e máis un avance do 1º cuatrimestre do 2016.

A súa estrutura está dividida en 3 partes:

    1.-Informe sectorial e de novidades normativas
    2.-Informe das xestións administrativas da Federación
    3.-Órganos consultivos e xestión de proxectos
 

Descargar (PDF, 1MB)