Aviso Legal

Estimado usuario, dámoslle a benvida e agradecémoslle a súa visita a nosa páxina web oficial www.confrariasgalicia.org

A Federación Galega de Confrarías de Pescadores, (en adiante “A Federación”) infórmalle das seguintes CONDICIONS XERAIS DE USO da web, de conformidade ca Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais lexislación española aplicable:

Información veraz
A Federación garantiza haber obtido a información contida na páxina web de fontes fiables e axeitas, así como de haber adoptado as pertinentes
medidas que garanticen unha información veraz, exacta, completa e actualizada. Aínda así, a Federación non se fai responsable da información proporcionada por ou obtida de terceiros,
inexacta, non actualizada, incompleta ou da falta de legalidade da mesma.

O uso de links ou vínculos de acceso a outras páxinas web, distintas da propia, os que o usuario poida acceder a través da presente, tampouco serán responsabilidade de a Federación.

Protección de datos e política de privacidade
A Federación so terá acceso a aqueles datos de carácter persoal facilitados polo usuario voluntariamente, mediante o seu rexistro na páxina web de a Federación,

A Federación infórmalle de que estes datos de carácter persoal, serán recollidos nun ficheiro automatizado da súa propiedade, previa cláusula de información ó usuario. A cumplimentación do formulario implicará que da o seu consentimento e acepta o tratamento dos seus datos.

No caso de que os datos non sexan veraces, completos e actualizados, ou que non se completen os campos obrigatorios, a Federación poderá proceder a rechamar a solicitude de rexistro.

O envío dos datos a través do formulario, presumirase a autorización a a Federación, para o tratamento de ditos datos persoais, no cumprimento das finalidades anteriormente indicadas.

A comunicación que, neste sentido, puidera remitir a Federación, poderase facer chegar ós usuarios, ben por correo ordinario, electrónico ou por medio do fax ou outro medio de comunicación equivalente.

Vd. poderá acceder, cancelar, rectificar ou opoñerse o tratamento dos seus datos dirixíndose a a Federación por medio de notificación escrita, na que haberá que acompañar copia do D.N.I, da tarxeta de residencia ou do Pasaporte en vigor, a Federación Galega de Confrarías de Pescadores en rúa Palmeira, 84 15.895 Ames A Coruña.

En caso de cesión dos datos aportados polo usuario a terceiros, a Federación comprométese, de forma previa, a informar e recadar o consentimento do usuario, expresando a finalidade de dita cesión e a identidade do cesionario.

A Federación mantén un nivel de seguridade axeitado para a protección dos datos persoais tratados, intentando evitar, en todo momento accesos non autorizados, perdida de datos e modificacións dos mesmos non permitidos pola Lei.